Weihnachten in Seedorf: 1964

Hoogtijdagen voor de troepen ver van huis

Onderstaand artikel uit De Legerkoerier, waarin verslag wordt gedaan van de viering van het kerstfeest 1964 op de legerplaats. Ruim een halve eeuw geleden, maar wie het heeft meegemaakt kan het zich vast nog wel herinneren.
De vele activiteiten die plaatsvonden (waaronder de aanleg van een ijsbaan en een skelterwedstrijd), de kerkdiensten, sfeervolle additieven zoals talrijke kerstversieringen en natuurlijk niet te vergeten een dik pak sneeuw laten nu eenmaal een onuitwisbare indruk na…

‘Een winterse Kerstmis in Seedorf’

Men is er wel aan gewend, dat een deel van onze parate troepen permanent in Duitsland is gelegerd, maar meestal realiseert men zich niet dat de troepen in Seedorf en Hohne dus ook op hoogtijdagen niet in eigen land zijn.
Nu woont een flink aantal beroepsmilitairen en -onderofficieren inmiddels in de Bondsrepubliek en is daar dus ‘thuis’. Ook is het een feit dat de ene helft van de brigade met Kerstverlof gaat en de andere helft met Nieuwjaarsverlof. Maar dit alles neemt niet weg dat duizenden militairen in elk geval de helft van onze jaarlijkse feestdagen in den vreemde moet doorbrengen. Het is goed dat wij ons dat nog eens realiseren.

Huzarenkoor voor het orgel van de Lutherse kerk van Zeven.

Zelfs als de helft van de troepen met verlof is, kan men in Seedorf niet van rust spreken. Ook nu weer heersten er de laatste dagen voor Kerstmis allerlei activiteiten en trof men uitgebreide voorbereidingen om van dat feest toch iets moois te maken. Het weekblad ‘de Griffioen’ verscheen zoals gemeld dan ook niet in gestencilde vorm maar was ditmaal gedrukt. In stencilvorm verschenen voorts nog talrijke programma’s van de kerkdiensten en van de activiteiten van het Trompetterkorps der Cavalerie dat onder leiding van kapelmeester J.A. Reijnhoudt bij vele evenementen in en om Seedorf voor muzikale opluistering zorgde. Tussen al dat werk door bracht het korps ook nog een bezoek aan Hohne. Reeds dagen tevoren heerste in Seedorf een echte Kerstsfeer. Het vroor flink en er lag een pak sneeuw, terwijl twee reusachtige verlichte kerstbomen bij de Noord- en Zuidpoort, en enkele kleinere op verschillende plaatsen in het kamp de entourage volledig maakten. Ook in kantines, messes en legeringsgebouwen ontbraken de kerstbomen niet, terwijl hun aantal op de soldatenkamers zo groot was, dat wij ons niet aan een telling waagden. Het leek wel of alle onderdelen zich hadden ingespannen elkaar op dat gebied de loef af te steken.

Soldaat Timmermans met zijn ‘troetelkinderen’ in de sneeuw.

De winkel van de Welzijnszorg beleefde hoogtijdagen. Behalve een grote hoeveelheid kerstboomartikelen, gingen ook de grammofoonplaten, koekoeksklokjes en soortgelijke geschenken in grote aantallen in andere handen over. Zo bedroeg de omzet op woensdagmorgen 23 december 1.883,15 gulden. En dan te weten dat de helft van de militairen al met Kerstverlof was en dus hun inkopen al voordien hadden gedaan. Eens te meer is ons gebleken hoe de WZZ-winkel in een grote behoefte voorziet.

Een jaar tevoren hadden wij (Legerkoerier) tijdens de Kerstdagen een bezoek gebracht aan het zwarte schaap van de B. compagnie van 41 Genie Bataljon. Ditmaal ontdekten wij dat het dierenpark was uitgebreid met een zwarte geit en een merkwaardig mak reebokje. De dieren konden het goed met elkaar en met hun oppasser/verzorger, soldaat Nico Timmerman, vinden.

Skelters

Trakhelter skelterclub in actie op het kazerneterrein.

Een andere ongewone activiteit zagen wij achter op het kazerneterrein, waar drie kornetten van 103 Verkenningsbataljon vrolijk met hun felgekleurde skelters over de besneeuwde wegen tussen de geparkeerde voertuigen rond raceten.

Het waren leden van de ‘Trakhelter Club’, die over een aantal van die skelters beschikt en er nog enige in aanbouw heeft. Verder dan het houden van onderlinge wedstrijden is men – door het ontbreken van andere clubs in dat deel van Duitsland – echter nog niet gekomen. Maar de mannen van het A-eskadron hopen dat dit binnen afzienbare tijd nog wel zal veranderen.

IJsbaan

IJspret op de schaatsbaan nabij de legerplaats.

Vlak bij het Protestants Militair Tehuis heerste ook grote activiteit. Daar waren genisten bezig een ijsbaan aan te leggen. Onder leiding van Sgt1 Van Heeswijk waren de mannen van de Mechanische Uitrusting daar druk in de weer. Zij genoten daarbij steun van de B. compagnie van 41 Gnbat en die hulp was wel nodig om de werkzaamheden vóór Kerstmis gereed te hebben. Toen wij er laat in de morgen van de 24e een kijkje namen, leek het er nog niet op dat zij in hun opzet zouden slagen, maar zij kwamen toch met het karwei gereed, zij het dan dat de duisternis al lang was gevallen toen de mannen met hun materiaal weer in het kamp arriveerden.

Oorspronkelijk had men uitgekeken naar een grotere baan, maar het aanbod van de heer Rusticus, de beheerder van het PMT, om gratis voor water en verlichting te zorgen, was zo aanlokkelijk dat men toch maar met deze wat kleinere baan van ongeveer 200 meter lengte genoegen nam. De heer Rusticus betaalde inmiddels uit eigen middelen 650 Mark voor de verlichting, een bedrag dat hij door een collectebus bij de ‘tapkast’ hoopt terug te krijgen.

Hijzelf was er van overtuigd dat dit zou lukken en een voorval dat hij ons vertelde, schijnt hem in het gelijk te stellen. Een soldaat hoorde namelijk van deze kwestie bij een bezoek aan het PMT en kwam diezelfde avond met 100 Mark terug, bijeengebracht door een collecte bij de soldij-uitbetaling.

Bekijk het hier…

Voor het volledige artikel klik hier voor pagina 1 en hier voor pagina 2 (openen in apart venster).

Dit vind je misschien ook interessant:

Uit de collectie van kapitein b.d. Gerard Gaarthuis

naar top↑

retour-hoofdstuk

Advertenties